නඩුව පෙන්වන්න

IMG_0065

වායු සමීකරණ දූවිලි රහිත පෙරහන

coffee-filter-semi-finished-(2)

කෝපි පෙරහන අර්ධ අවසන්

4

DIY ගෘහ භාවිත පෙරහන

IMG_0059

ගෑස් දියර පෙරහන දැලක්

1a46747c227105a0ef91d3c0cdfa83f

ලෝහ දැලක්

Practical application in plant (1)

අපගේ ස්වයංක්‍රීය ප්‍රතිස්ථාපන සෝපානයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

activated carbon filter (1)

සක්රිය කාබන් පෙරහන

activated carbon foam filter (1)

සක්රිය කාබන් පෙන පෙරහන

activated carbon foam with carbon filter (4)

කාබන් ෆිල්ටරය සමඟ සක්රිය කළ කාබන් පෙන

metal frame aluminum filter with carry handle (1)

දුම් දූවිලි පෙරහන

wire mesh basket (1)

කම්බි දැල් බාස්කට්